img0605-kl-2

Het laatste peel nieuws

Jaarverslag 2015 verschenen

Jaarverslag 2015 verschenen

Ons jaarverslag over 2015 is weer uitgekomen. Het staat boordevol interessante informatie over het wel en wee van de door ons zo geliefde Peel. Wij hebben er in 2015 alles aan gedaan om de natuur in de Peel optimaal te beschermen. Dat dat geen overbodige luxe is, leest u in ons jaarverslag. Vindt u ook dat we nog generaties lang moeten kunnen genieten van al dat moois, steun ons dan! Van de overheden moeten we het niet hebben; zij zien ons meer als een lastige luis in de pels.      
10 juli 2016
'Creatief boekhouden' van provincie Limburg

'Creatief boekhouden' van provincie Limburg

In ons bericht van 11 juli vorig jaar schreven we dat we een zienswijze hadden ingediend tegen drie Natuurbeschermingswetvergunningen die provincie Limburg had verleend aan een bedrijf in De Rips in Noord-Brabant. In De Rips zouden drie nertsenhouderijen worden opgericht, waardoor er daar 12.917 kg uitstoot van ammoniak bij zou komen. Provincie Limburg stelde dat dit geoorloofd was, omdat er in Vredepeel 17.640 kg van twee andere vergunningen was ingetrokken. 
24 april 2016
Kraanvogels in aantocht!

Kraanvogels in aantocht!

Kraanvogels bijna gebroed in Verheven Peel. In 1993 stelde Werkgroep Behoud de Peel de Verheven-Peel-visie op. Hierin werd voorzichtig geformuleerd dat met de uitvoering van in de visie aangegeven maatregelen er wellicht een geschikt broedbiotoop geschapen zou worden voor de kraanvogel. Inmiddels 22 jaar later zijn diverse van de door WBdP voorgestelde maatregelen (zelfs enkele maatregelen die door veel partijen als utopie werden bestempeld) gerealiseerd. Enkele honderden hectares landbouwgrond zijn verworven en ingericht ten behoeve van de natuur. Deze inspanningen lijken nu beloond te worden doordat een van de meest tot de verbeelding vogelsoorten in de Peel niet alleen een doortrekker en pleisteraar is, maar misschien ook de eerste stappen heeft gezet om zich als broedvogel te vestigen.
24 april 2016

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL45INGB0005356520 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.