theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Zienswijze betreffende Plan Leegveld geschreven op 12 juli 2018

Zienswijze betreffende Plan Leegveld

Het belangrijkste van het Plan Leegveld is dat aan de westkant van de Deurnese Peel landbouwgronden worden aangekocht en omgevormd naar nieuwe natuur. Die gronden worden flink vernat, waardoor de waterstand in de Peel stabieler kan worden.
Ondanks het feit dat het plan in principe heel positief is voor de Peel, heeft WBdP toch een zienswijze ingediend. Wij zijn er namelijk op tegen om in één keer ongeveer 80 ha bos in de Peel om te zagen en het hout af te voeren. Ook is WBdP niet overtuigd van het nut van alle kades die in de bestaande Peel gepland zijn en hebben wij bedenkingen bij het met houtsnippers verondiepen van waterplassen. 

Lees verder >

Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000 geschreven op 16 juni 2018

Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000

Werkgroep Behoud de Peel heeft beroep aangetekend tegen het beheerplan Natura 2000 voor de Peelvenen.

Lees verder >

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld geschreven op 12 mei 2018

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld

Staatsbosbeheer heeft het Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld. WBdP heeft als hoofdpunten van commentaar dat de omgeving van de Peel niet bij het plan betrokken is om de recreatie af te leiden van de Peel zelf. Ook is het plan o.i. teveel een 'vlekkenplan', wat het nog steeds lastig maakt om uit te maken waar nu welke vorm van recreatie al of niet toegestaan is.

Lees verder >

Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof geschreven op 10 mei 2018

 Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof

Op 3 mei zijn bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de prejudiciële vragen van de Raad van State over het PAS in een hoorzitting behandeld.

Lees verder >

LIFE+ project Verheven Peel afgerond geschreven op 20 april 2018

LIFE+ project Verheven Peel afgerond

Op 4 april 2018 werd in de Mariapeel gevierd dat het project LIFE+ Peelvenen Deurnese Peel en Mariapeel is afgerond. Vertegenwoordigers van provincie Limburg en N.-Brabant, waterschap Limburg en Aa en Maas, Staatsbosbeheer en ook diverse bij het project betrokken personen en organisaties, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, waren aanwezig.

Lees verder >

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen. geschreven op 28 maart 2018

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen.

Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er vandaag door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder WBdP, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen.
Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 kilogram 250 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren. 

Lees verder >

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen. geschreven op 14 maart 2018

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen.

Afgelopen vrijdag, 9 maart 2018, heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het verzoek van WBdP en MOB/Vereniging Leefmilieu om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen.
Het verzoek waar het ons eigenlijk om ging -een schorsing van het gehele PAS- is niet toegekend, Toch zijn de gevolgen van de uitspraak groot, omdat de RvS aangeeft dat vergunningen voor toenames van stikstofneerslag op Natura2000-gebieden waar de PAS-'buffer' al is opgebruikt, geschorst kunnen worden. Dat kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, tot op wel ongeveer 30 km afstand van zulke gebieden effect hebben.

Lees verder >

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State. geschreven op 02 maart 2018

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State.

Op 26-2 is ons verzoek om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen bij de Raad van State (RvS) behandeld. Vorig jaar had de RvS aangegeven dat schorsing volgens haar niet nodig was, omdat het PAS een ingebouwde 'buffer' heeft waarmee ondanks de geconstateerde PAS-gebreken schade aan de natuur zou worden voorkomen. Die 'buffer' blijkt er echter volgens de nieuwste inzichten niet meer te zijn. Omdat reparatie van de PAS-gebreken nog steeds op zich laat wachten, is schorsing van het PAS volgens ons dringend noodzakelijk om te voorkomen dat er tot die tijd nog nieuwe vergunningen worden verleend.

Lees verder >