theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Zienswijze beregeningsbesluit N2000-beheerplan geschreven op 03 juli 2022

Zienswijze beregeningsbesluit N2000-beheerplan

Op 25-5 publiceerden de provincies N.-Brabant en Limburg hun ontwerp-besluit dat binnen de bufferzones rond de Peel de vergunninglicht Wet natuurbescherming voor beregening weer wordt ingevoerd. Het Natura2000-beheerplan wordt op dat punt aangepast.

 

Lees verder >

De stikstofdoelen geschreven op 15 juni 2022

De stikstofdoelen

In dit nieuwsbericht info over de stikstofdoelen van het kabinet van 10-6.
Met verbazing over het gebrek aan kennis in de reacties van diverse statenleden, kamerleden en belangenorganisaties.
Met diverse nuttige vragen en antwoorden.
Met een artikel van de Groene Amsterdammer.

 

Lees verder >

De invloed van beregening geschreven op 24 mei 2022

De invloed van beregening

Nog steeds horen we van sommigen dat het met de invloed van die beregening wel mee zal vallen; dat het maar om een paar cm gaat. Daarom hebben we (nog maar eens) diverse rapporten samengevat.

Lees verder >

Beregening rond de Peel wordt ingeperkt! geschreven op 19 mei 2022

Beregening rond de Peel wordt ingeperkt!

Gisteren hebben provincie N.-Brabant en Limburg hun nieuwe besluit op het Natura2000-beheerplan genomen aangaande beregening uit grondwater in de bufferzones rond de Peel.
De vrijstelling van de natuurvergunningplicht, die in het ontwerp-beheerplan was geboden, komt te vervallen.

Lees verder >

Methaanuitstoot rundvee en varkens moet drastisch omlaag! geschreven op 18 mei 2022

Methaanuitstoot rundvee en varkens moet drastisch omlaag!

In dit nieuwsbericht vatten we een artikel samen van de Groene Amsterdammer: 'Het mes in de melkkoe'.

 

Lees verder >

Handhavingsverzoek lelieteelt geschreven op 11 mei 2022

Handhavingsverzoek lelieteelt

Op 5-5 dienden we bij provincie N.-Brabant een handhavingsverzoek in, vanwege lelieteelt nabij de Deurnese Peel zonder natuurvergunning. Zo'n vergunning is vereist vanwege gifgebruik en grondwateronttrekking.

 

Lees verder >

Groot onderhoud aan Peelkanalen geschreven op 06 april 2022

Groot onderhoud aan Peelkanalen

Afspraken met waterschap over onderhoud aan Peelkanalen. 

Lees verder >

Jaarverslag 2021 geschreven op 22 maart 2022

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was er een van hoop op een betere toekomst voor de Peel. We bespeurden een ommekeer in denken in de richting van de ideeën die de Werkgroep al jaren standvastig inbrengt.


 

 

Lees verder >

Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel geschreven op 06 januari 2022

Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel

De gebiedsgerichte aanpak, die rond de Natura2000-gebieden gaat plaatsvinden, is een zeer belangrijk proces. Het is de bedoeling dat er nu eindelijk eens gaat gebeuren waar WBdP al jarenlang voor heeft gepleit: verhoging van de waterstand in een ruime zone rondom de Peel, een ingrijpende verandering van het agrarische productiesysteem: natter, natuurinclusief, korte kringlopen.

Lees verder >