theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Recreatiezoneringsplan Peelvenen geschreven op 15 december 2017

Recreatiezoneringsplan Peelvenen

WBdP is niet tevreden met het concept Recreatiezoneringsplan Peelvenen van Staatsbosbeheer dat t/m 31-12 ter inzage ligt. Omdat het voorliggende plan enkel de Peel zelf heeft beschouwd, zonder de recreatie deels af te leiden naar de omgeving, voldoet het ons inziens niet aan de eisen die er vanuit de Europese Habitatrichtlijn aan worden gesteld.

Lees verder >

Verzoek schorsing PAS door WBdP geschreven op 02 december 2017

Verzoek schorsing PAS door WBdP

WBdP heeft de Raad van State verzocht om het Programma Aanpak Stikstof te schorsen.

Onze redenen hiervoor zijn:

- In diverse Natura2000-gebieden is al meer PAS-'ontwikkelingsruimte' opgebruikt dan toegestaan.
- De in het PAS voorspelde afname van de depositie komt niet uit.
- De economische groei is hoger dan waarmee in het PAS is gerekend.
- In het PAS is geen rekening gehouden met de ammoniakuitstoot t.g.v. de grootschalige mestfraude.
- Er is toenemende twijfel over het effect van de PAS-'herstelstrategieën'.
- Provincies negeren de RvS-uitspraak op beroepen van WBdP, volgens welke het PAS op 10 punten dient te worden aangepast.

 

Lees verder >

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg geschreven op 02 december 2017

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg

Op 17 november vergaderde de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur in het gouvernement in Maastricht. De 'Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2' werd daar behandeld

Lees verder >

Natuurwerkdag 2017. Doe mee! geschreven op 06 oktober 2017

Natuurwerkdag 2017.  Doe mee!

Op 4 november wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee, net als vorig jaar in de Deurnese Peel.
Nu we de laatste paar jaar niet meer zoals vroeger tweewekelijks op zaterdag in de Peel werken, is dat te merken. Het open landschap dat we samen gemaakt hadden, begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!
Behalve nuttig voor de Peel, is het ook gewoon heel gezellig om met een leuke groep mensen samen lekker bezig te zijn. Degene die het vaker gedaan hebben, zullen dat vast kunnen beamen.

We hopen dat we velen van jullie zullen zien op de werkdag op 4-11. Opgeven kan op de site van de natuurwerkdag

http://www.natuurwerkdag.nl//index-home.php (zoek daar naar Peel)

Daar vind je ook verdere info

Lees verder >

Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven. geschreven op 20 september 2017

Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven.

Op 11 september werd een onderzoek bekendgemaakt onder 15 gemeentes, uitgevoerd door de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat het slecht gesteld is met de gemeentelijke controle op milieuvergunningen aan veehouderijbedrijven. In 12 van de 15 gemeentes overtraden veehouderijen vergunningvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring op luchtwassers. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien veel lager dan in hun beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.

Voor het downloaden van het rapport klik op de volgende link:

http://www.brabant.nl/-/media/84ab7288207c40adba93feb9dfd43773.pdf?la=nl

Lees verder >

Brabants veehouderijbeleid roept vragen op in Limburg geschreven op 19 september 2017

Brabants veehouderijbeleid roept vragen op in Limburg

Onlangs heeft provincie N.-Brabant besloten om d.m.v. 'staldering' een stand-still in het aantal dieren per regio in te voeren en om de termijn te verkorten waarbinnen oudere stallen emissie-arm gemaakt moeten zijn.
Dit heeft er toe geleid dat in provincie Limburg door de Partij voor de Dieren, Groen Links en Partij Voor de Vrijheid aan G.S. is gevraagd om:

-       Een vergelijking te maken tussen relevante Limburgse en Brabantse regels;
-       In beeld te brengen welke vestigingsmogelijkheden er in Limburg zijn op grond van bestaande bestemmingsplannen, ook van buiten de provincie;
-       Daarbij een beoordeling te maken van de kans op voor Limburg ongewenste grenseffecten;
-       Tevens een beoordeling te maken van het Brabantse “stalderingsbeleid” en de geschiktheid daarvan om problemen in Limburg aan te pakken.

Er is door G.S. toegezegd dat dit uitgevoerd zal worden.

Lees verder >

Eindelijk weer een stop op de groei van de veestapel! geschreven op 14 juli 2017

 Eindelijk weer een stop op de groei van de veestapel!

Na vele jaren van groei heeft provincie N.-Brabant op 8 juli besloten dat er per regio een stop komt op de groei van het aantal dieren.
 

Lees verder >

Stop op groei veestapel essentieel! geschreven op 01 juli 2017

Stop op groei veestapel essentieel!

Het door Gedeputeerde Staten van N.-Brabant voorgestelde maatregelenpakket voor de veehouderij, waar op 7 juli over wordt beslist, leidt tot veel boerenprotesten. De stikstofproblematiek is echter zo groot dat met het treffen van maatregelen echt niet meer gewacht kan worden. Vooral de regionale stop op de groei van de veestapel is cruciaal.

Lees verder >

Gevolgen van de stikstofneerslag geschreven op 28 juni 2017

Gevolgen van de stikstofneerslag

In en rond het debat in Provinciale Staten van N.-Brabant over het maatregelenpakket voor de veehouderij (zie ons vorige Nieuwsbericht) komen de gevolgen voor de veehouders sterk naar voren. De negatieve gevolgen voor de burgers komen veel minder aan bod.
Nog minder aandacht is er voor de zeer schadelijke gevolgen voor de natuur. Om die reden besteden we daar in dit bericht wat extra aandacht aan.

Lees verder >

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant. geschreven op 25 juni 2017

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant.

Op 23 juni en 7 juli aanstaande behandelen Provinciale Staten een voorstel waar WBdP al vele jaren voor heeft gepleit: een stop op de groei van het aantal dieren per regio in Brabant. 

 

Lees verder >