theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Jaarverslag 2017 geschreven op 18 augustus 2018

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van Werkgroep Behoud de Peel is weer verschenen. U kunt lezen dat er afgelopen jaar massa's werk zijn verzet om de bijzondere natuurwaarden van de Peel te beschermen. Helaas is WBdP daarbij nog hard nodig. Keer op keer moeten we de overheid er op wijzen dat wetten en regelgeving om de Peel te beschermen niet goed worden nageleefd. Vaak moeten we daarbij de hulp van de rechter in roepen en dat kost veel geld. Vindt u ook dat we nog lang van de Peel moeten kunnen genieten, steun ons dan!

Lees verder >

PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt! geschreven op 28 juli 2018

PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt!

Het advies van de Advocaat Generaal van het Europese Hof van justitie over het Programma Aanpak Stikstof is bekend.
Wanneer dit advies door het Hof wordt opgevolgd, zal het PAS drastisch op de schop moeten. Het PAS voldoet namelijk absoluut niet aan de voorwaarden die in het advies worden genoemd!
Wanneer Nederland wil vasthouden aan een programmatische aanpak, zal er veel meer reductie mee bereikt moeten worden, wat waarschijnlijk alleen maar lukt met een forse vermindering van de veestapel.

Lees verder >

PAS-vergunningverlening voorlopig op slot! geschreven op 22 juli 2018

PAS-vergunningverlening voorlopig op slot!

In mei 2017 oordeelde de Raad van State, vanwege beroepen van WBdP, dat het Programma Aanpak Stikstof op diverse punten beter diende te worden gemotiveerd. Die nadere motivering is op 4 juli jongstleden door het ministerie geleverd. 
Het ministerie concludeert dat hiermee voor het merendeel de gevraagde informatie beschikbaar is gesteld.
Het ministerie stelt echter ook dat nog niet op alle punten volledige duidelijkheid kan worden gegeven. Daarom zal er voorlopig geen PAS-ontwikkelingsruimte meer worden uitgegeven. 
Dit betekent dat er geen vergunningen Wet natuurbescherming meer worden verleend als daarmee de stikstofneerslag op een Natura2000-gebied toeneemt. 
Kort gezegd: de PAS-vergunningverlening zit voorlopig op slot!

Lees verder >

Zienswijze betreffende Plan Leegveld geschreven op 12 juli 2018

Zienswijze betreffende Plan Leegveld

Het belangrijkste van het Plan Leegveld is dat aan de westkant van de Deurnese Peel landbouwgronden worden aangekocht en omgevormd naar nieuwe natuur. Die gronden worden flink vernat, waardoor de waterstand in de Peel stabieler kan worden.
Ondanks het feit dat het plan in principe heel positief is voor de Peel, heeft WBdP toch een zienswijze ingediend. Wij zijn er namelijk op tegen om in één keer ongeveer 80 ha bos in de Peel om te zagen en het hout af te voeren. Ook is WBdP niet overtuigd van het nut van alle kades die in de bestaande Peel gepland zijn en hebben wij bedenkingen bij het met houtsnippers verondiepen van waterplassen. 

Lees verder >

Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000 geschreven op 16 juni 2018

Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000

Werkgroep Behoud de Peel heeft beroep aangetekend tegen het beheerplan Natura 2000 voor de Peelvenen.

Lees verder >

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld geschreven op 12 mei 2018

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld

Staatsbosbeheer heeft het Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld. WBdP heeft als hoofdpunten van commentaar dat de omgeving van de Peel niet bij het plan betrokken is om de recreatie af te leiden van de Peel zelf. Ook is het plan o.i. teveel een 'vlekkenplan', wat het nog steeds lastig maakt om uit te maken waar nu welke vorm van recreatie al of niet toegestaan is.

Lees verder >

Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof geschreven op 10 mei 2018

 Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof

Op 3 mei zijn bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de prejudiciële vragen van de Raad van State over het PAS in een hoorzitting behandeld.

Lees verder >

LIFE+ project Verheven Peel afgerond geschreven op 20 april 2018

LIFE+ project Verheven Peel afgerond

Op 4 april 2018 werd in de Mariapeel gevierd dat het project LIFE+ Peelvenen Deurnese Peel en Mariapeel is afgerond. Vertegenwoordigers van provincie Limburg en N.-Brabant, waterschap Limburg en Aa en Maas, Staatsbosbeheer en ook diverse bij het project betrokken personen en organisaties, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, waren aanwezig.

Lees verder >

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen. geschreven op 28 maart 2018

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen.

Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er vandaag door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder WBdP, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen.
Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 kilogram 250 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren. 

Lees verder >