Bescherming

"Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft ten doel het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(-achtig) landschap met alle daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten". (statuten WBdP)

 
Gezien onze statuten hebben we op meerdere fronten tegen verdere aantasting en bedreigingen van de diverse kwaliteiten van het Peelgebied te strijden. Het betreft lang niet alleen de beschermde natuurgebieden zélf, maar nadrukkelijk ook de minder goed beschermde natuurgebieden en de agrarische omgeving van de natuurgebieden en andere gebieden met resterende natuur- en landschapswaarden. Want de meeste bedreigingen betreffen tegenwoordig ontwikkelingen in de agrarische omgeving tot op enkele kilometers afstand.
 
Op de pagina Werkgebied geven we aan in welke delen van de Peelregio we zoal actief zijn. De bescherming van de Peelgebieden werd aanvankelijk geregeld door aankoop van reservaatsgebieden en door aanwijzing tot staats- of beschermde natuurmonumenten. Later gingen deze gebieden deel uitmaken van het Europse netwerk Natura2000. In de jaren 1990 kwam een ander belangrijk beschermingsinstrument gereed: de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur. Verder houdt de werkgroep nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten rond intensieve veehouderij en ammoniak, de waterhuishouding (zie Water), de oprukkende bebouwing en intensiever ruimtegebruik (zie Ruimte) en tenslotte is er de zorg over de toenemende invloed van recreatie op de natuurwaarden van de Peel. Hoewel we bekend staan om ons vele procederen, is het voeren van extern overleg met vooral overheden en ambtenaren al jarenlang minstens zo belangrijk.
 
Behalve activiteiten die zijn gericht op bescherming houdt de werkgroep zich ook actief bezig met beheersactiviteiten in (vooral) de Deurnese Peel en het geven van beheersadviezen. Zie: Beheer.
 
Meer informatie