theme6

 

Financieel Jaarverslag 2016 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2016 is door de Werkgroep Behoud de Peel is voor het vierde jaar op rij weer negatief afgesloten. Echter veel minder negatief dan geraamd.
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2016
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2016

Begroting

2016

Voordelig Nadelig
Baten        
Baten uit giften/donaties 3.811 3.500 311  
Subsidies van overheden 3.983 2.250 1.733  
Subsidies projecten 5.000 0,0 5.000  
Overige bijdragen 4.350 1.500 2.850  
Vergoeding ziektekosten 0,0 0,0 0,0 0,0
Vergoeding voor eigen expetise 9.506 1.000 8.506  
Vergoeding proceskosten 7.875 4.000 3.875  
Overige baten 960 1.000   40
Totaal 35.485 13.250 22.275  
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 31.206 30.000 0,0 1.206
Werkzaamheden derden 5.349 2.750 0,0 2.599
Overige personeelskosten 1302 250 0,0 1.052
Kantoorkosten 4.179 5.000 821  
PR/Griffierechten 4.008 4.250 242  
Algemene kosten 1.442 1.500 58  
Overige lasten 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 47.485 43.750 1.121 4.856
         
Resultaat 12.000 - 30.500 - 23.356 4.856
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften/donaties
Mede door het uitbrengen/publiceren van ons jaarverslag en aandacht via Facebook is de opbrengst uit donaties hoger dan geraamd
Ook in 2016 hebben we van het Dinamo-fonds een projectsubsidie ontvangen.
 
Overige bijdragen
De bijdrage voor door ons verzorgde beheerswerkzaamheden zijn incidenteel hoger.
 
Vergoeding voor eigen expertise
Door het (tegen een vergoeding) deelnemen aan provinciale werkgroepen is de vergoeding substantieel hoger.
 
Vergoeding proceskosten
Dit betreft ontvangen vergoedingen voor proceskosten van door de Werkgroep ingediende en gewonnen beroepen bij de Raad van State.
 
Werkzaamheden derden
Als gevolg van ingestelde beroepen hebben we een groter beroep moeten doen op externen. Deze kosten worden gedekt uit de vergoeding proceskosten.
 
Overige personeelskosten
Het verschil is ontstaan doordat de reiskosten sterk zijn toegenomen als gevolg van deelname in provinciale werkgroepen en de beroepen bij de Raad van State.
 
Vastgesteld:
Op 1 maart 2017 door het bestuur van Werkgroep Behoud de Peel