theme6

 

Financieel Jaarverslag 2017 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2017 is door de Werkgroep Behoud de Peel is voor het vijfde jaar op rij weer negatief afgesloten. Echter minder negatief dan geraamd.
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2017
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2017

Begroting

2017

Voordelig Nadelig
Baten        
Baten uit giften/donaties 5.995 4.000 1.995  
Subsidies van overheden 1.913 2.000   87
Subsidies projecten 2.500 - 2.500  
Overige bijdragen 3.000 2.800 200  
Vergoeding ziektekosten - - - -
Vergoeding voor eigen expetise 2.961 3.000   39
Vergoeding proceskosten 12.329 5.000 7.329  
Overige baten 1.030 200 830  
Totaal 29.728 17.000 12.854 126
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 31.301 31.250   51
Werkzaamheden derden 554 2.750 2.196  
Overige personeelskosten 720 500   220
Kantoorkosten 5.835 4.000   1.835
PR/Griffierechten 10.005 4.000   6.005
Algemene kosten 1.001 1.500 499  
Overige laste - - - -
Totaal 49.416 44.000 2.695 8.111
         
Resultaat 19.687 - 27.000 - 15.549 8.237
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften/donaties
Mede door het uitbrengen/publiceren van ons jaarverslag en aandacht via Facebook is de opbrengst uit donaties hoger dan geraamd
Ook in 2017 hebben we van het Dinamo-fonds een projectsubsidie ontvangen.
 
Vergoeding proceskosten / griffierechten
De werkgroep heeft in 2017 veel beroepen in het kader van de PAS ingesteld bij de Raad van State. Hierdoor zijn de uitgaven aan griffierechten veel hoger. Daar tegenover staat dat voor een groot deel van deze betaalde griffierechten de werkgroep garantiesubsidies heeft weten te verkrijgen.
 
Werkzaamheden derden
Er zijn nog geen uitspraken gedaan over de PAS-beroepen. Hierdoor zijn kosten van externe jurische bijstand nog niet gedeclareerd en zijn de uitgaven lager dan geraamd..
 
Katoorkosten
In 2017 is gestart met het digitaliseren van het papieren archief van de werkgroep. Het is een omvangrijk project waarvoor extra apparatuur is aangeschaft.
 
Vastgesteld:
Op 1 maart 2018 
Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel