theme6

 

Financieel Jaarverslag 2018 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2018 is door de Werkgroep Behoud de Peel is voor het zesde jaar op rij negatief afgesloten. Echter iets minder negatief dan geraamd.
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2018
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2018

Begroting

2018

Voordelig Nadelig
Baten        
Baten uit giften/donaties 9.254 5.000 4.254  
Subsidies van overheden 6.900 1.800 5.100  
Subsidies projecten - -    
Overige bijdragen 1.600 2.950              1.350
Vergoeding ziektekosten - -    
Bijdrage werkzaamheden - 500   500
Vergoeding proceskosten 2.171 4.500              2.329
Overige baten - 348  500   848
Totaal 19.578 15.250 9.354 5.027
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 31.881 31.300   581
Werkzaamheden ingehuurd 1.805 2.500 695 225
Overige personeelskosten 825 600   220
Kantoorkosten 4.998 4.500   498
PR/Griffierechten 4.381 4.000   361
Algemene kosten 829 1.500 671  
Overige lasten - - - -
Totaal 44.720 44.400 1.366 1.686
         
Resultaat - 25.142  - 29.150 10.720 6.712
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften/donaties
Mede door het uitbrengen/publiceren van ons jaarverslag en het 40 jarig jubileum dat gevierd is op 17 november 2018 zijn de inkomsten uit donaties veel hoger dan geraamd. Daarnaast is een eenmalige subsidie ontvangen van € 5000 in verband met het 40 jarig jubileum.
 
Vergoeding proceskosten / griffierechten
De werkgroep heeft in 2018 nog een aantal beroepen in het kader van de PAS ingesteld bij de Raad van State. De uitgaven aan griffierechten zijn iets hoger dan geraamd. 
 
Werkzaamheden derden
De Raad van State heeft nog geen uitspraken gedaan over de PAS-beroepen. Het Europse Hof van Justitie heeft hieromtrent in 2018 gereageerd op vragen van de RvS. De kosten voor externe jurische bijstand zijn wat lager dan geraamd.
 
Katoorkosten
Het digitaliseren van het papieren archief van de werkgroep is een langlopend project, hieraan zijn extra kosten verbonden.
 
Vastgesteld:
Op 27 maart 2019 
Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel