theme6

 

Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2019 is door de Werkgroep Behoud de Peel, na zes jaar een negatief resultaat te hebben geboekt, positief afgesloten. Het positieve resultaat is o.a. de beloning voor de volhardende strijd tegen het PAS die resulteerde in de uitspraak van de Raad van State van mei 2019, waarin het PAS buiten werking werd gesteld. Het dossier Stikstof was een feit.
 
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2019
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2019

Begroting

2019

Voordelig Nadelig
Baten        
Baten uit giften/donaties 33.196 5.000 28.196  
Subsidies van overheden 1.800 1.800 0 0
Subsidies projecten - -    
Overige bijdragen 1.560 1.400 160            
Vergoeding ziektekosten - -    
Bijdrage werkzaamheden 180 0 180  
Vergoeding proceskosten 61.679 4.000 57.679            
Overige baten 927 200 727  
Totaal 99.342 12.400 86.942  
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 32.451 32.000   451
Werkzaamheden ingehuurd 42.282 2.000   40.282
Overige personeelskosten 1.350 500   850
Kantoorkosten 4.712 4.000   712
Griffierechten 698 4.000 3303  
Algemene kosten 600 1.500 900  
Overige lasten - - - -
Totaal 82.092 44.000 4.203 42.295
         
Resultaat 17.251  - 31.600 91.145 - 42.295
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften/donaties/subsidies
In 2019 zijn de inkomsten uit donaties opnieuw gestegen mede door veel nieuwe donateurs. De WBdP-nieuwsbrieven en de media-aandacht voor het stikstofdossier hebben hier zeker aan bijgedragen.
Daarnaast is er een legaat ontvangen.
 
Vergoeding proceskosten / griffierechten
De uitspraak van de Raad van State inzake het PAS had tot gevolg dat WBdP bij de ingestelde beroepen in het gelijk werd gesteld. De provincies werden daarbij veroordedeld tot het vergoeden van de proceskosten en griffierechten. 
 
Werkzaamheden derden
De uitspraak van de Raad van State had tevens tot gevolg dat de proceskosten moesten worden vergoed aan onze juridisch adviseur, conform afspraak.
 
Overige personeelskosten
Bij de voorlichting en advisering rond stikstof is WBdP betrokken. Dit betekende extra veel reiskosten.
 
Vastgesteld:
Op 26 februari 2020 
Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel