theme6

 

Financieel Jaarverslag 2020 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2020 is door de Werkgroep Behoud de Peel, nadat in 2019 een positief resultaat was geboekt, opnieuw negatief afgesloten. Door een hogere inkomst uit giften en donaties is het resultaat echter aanzienlijk minder negatief dan geraamd.
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2020
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2020

Begroting

2020

Voordelig Nadelig
Baten        
Baten uit giften/donaties 16.908 7.000 9.908  
Subsidies van overheden 1.800 1.800 0 0
Subsidies projecten - -    
Overige bijdragen 50 150             100   
Vergoeding ziektekosten - -    
Werkzaamheden (eigen expertise) 10.697 8.000 2.697  
Vergoeding proceskosten 1.106 4.000              2.894
Overige baten 4 100   96
Totaal 30.565 21.050 12.605 3.090
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 32.902 33.000 98  
Werkzaamheden derden 768 2.500 1.732  
Overige personeelskosten 588 1.000 412  
Kantoorkosten 4.895 4.000   895
Griffierechten 0 4.000 4.000  
Algemene kosten 660 1.000 340  
Overige lasten - - - -
Totaal 39.813 45.500 6.582 895
         
Resultaat - 9.248  - 24.450 19.187 3.985
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften/donaties/subsidies
In 2020 zijn de inkomsten uit donaties opnieuw gestegen, enerzijds door giften van nieuwe donateurs en anderzijds doordat een aantal donateurs koos voor een grotere periodieke gift gedurende een periode van vijf jaar die daarmee zonder drempel aftrekbaar is. Het  jaarverslag 2019 en de WBdP-nieuwsbrieven stimuleerden het geven van donaties.
 
Vergoeding proceskosten / griffierechten
In 2020 zijn geen nieuwe beroepen ingesteld. De uitspraak van de Raad van State inzake het PAS had tot gevolg dat het aantal nieuwe vergunningaanvragen beperkt is gebleven. De vergoeding proceskosten komen uit eerder gevoerde gewonnen procedures. 
 
Werkzaamheden (eigen expertise)
In 2020 is het mogelijk gebleken de eigen expertise nog beter ten gelde te maken dan was gepland.
 
Overige personeelskosten
Het jaar 2020 stond in het teken van Covid-19 hierdoor is er minder vergaderd en waren er minder reiskosten.
 
Vastgesteld:
Op 24 maart 2021 
Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel