theme6

 

Financieel Jaarverslag 2021 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2021 is door de Werkgroep Behoud de Peel, opnieuw negatief afgesloten. Door een aanmerkelijk hogere inkomst uit giften en donaties is het resultaat echter veel minder negatief dan geraamd.
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2021
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2021

Begroting

2021

Voordelig Nadelig
Baten                    
Baten uit giften/donaties 19.155 8.000 11.155               0
Subsidies van overheden 1.800 1.800 0 0
Subsidies projecten 0 0 0 0
Overige bijdragen 81 150 0               69  
Vergoeding ziektekosten 0 0 0 0
Werkzaamheden (eigen expertise) 6.000 8.000 0 2.000
Vergoeding proceskosten 0 1.500 0            1.500
Overige baten -24 0 0 24
Totaal 27.012 19.450 11.155 3.593
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 33.648 34.000 352 0
Werkzaamheden derden 360 2.000 1.640 0
Overige personeelskosten 293 700 407 0
Kantoorkosten 5.207 4.000 0 1.206
Griffierechten 0 1.500 1.500 0
Algemene kosten 979 1.000 21 0
Overige lasten 0 0 0 0
Totaal 40.487 43.200 3.920 1.206
         
Resultaat - 13.475 - 23.750 15.075 4.799
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften/donaties/subsidies
In 2021 zijn de inkomsten uit donaties opnieuw gestegen, enerzijds door giften van nieuwe donateurs en anderzijds door hogere giften van donateurs die al vaker gedoneerd hebben. Het  jaarverslag 2020 en de WBdP-nieuwsbrieven stimuleerden het geven van donaties.
 
Vergoeding proceskosten / griffierechten
In 2021 zijn geen nieuwe beroepen ingesteld. De uitspraak van de Raad van State inzake het PAS had tot gevolg dat het aantal nieuwe vergunningaanvragen beperkt is gebleven. 
 
Werkzaamheden (eigen expertise)
In 2021 is wederom een vergoeding ontvangen voor inbreng van de eigen expertise. De baten zijn lager omdat een gedeelte van de betaling pas in januari 2022 plaatsvond.
 
Overige personeelskosten
Ook 2021 stond in het teken van Covid-19, hierdoor is er minder vergaderd en waren er minder reiskosten.
 
Vastgesteld:
Op 23 februari 2022 
Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel