theme6

 

Financieel Jaarverslag 2022 Stichting Werkgroep Behoud de Peel
 
Het boekjaar 2022 is door de Werkgroep Behoud de Peel negatief afgesloten. Door hogere inkomsten uit giften en donaties en een beperking van de loonkosten is het resultaat echter veel minder negatief dan geraamd. Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten t.o.v. de begrote baten en lasten.
Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijking te maken tussen kostensoorten i.p.v. kosten per doelstelling.
 
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2022
Bedragen :  € 
 
Omschrijving

Werkelijk

2022

Begroting

2022

Voordelig Nadelig
Baten                    
Baten uit giften/donaties 14.920 14.000 920               0
Subsidies van overheden 2.100 1.800 300 0
Subsidies projecten 0 0 0 0
Overige bijdragen 100 150 0               50  
Vergoeding ziektekosten 0 0 0 0
Werkzaamheden (eigen expertise) 10.250 8.000 2.250 0
Vergoeding proceskosten 481 1.500 0            1.019
Overige baten -35 0 0 35
Totaal 27.816 25.450 3.470 1.104
         
Lasten        
Loonkosten Personeel 21.958 23.400 1.442 0
Werkzaamheden derden 0 2.000 2.000 0
Overige personeelskosten 660 500 0 160
Kantoorkosten 5.066 4.000 0 1.066
Griffierechten 0 1.500 1.500 0
Algemene kosten 1.096 1.000 0 96
Overige lasten 0 0 0 0
Totaal 28.780 32.400 4.942 1.322
         
Resultaat - 964 - 6.950 8.412 2.426
         
         
 
 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
 
Baten uit giften / donaties / subsidies
In 2022 zijn de inkomsten uit donaties opnieuw gestegen, enerzijds door giften van nieuwe donateurs en anderzijds door hogere giften van donateurs die al vaker gedoneerd hebben. Het  jaarverslag 2021 en de WBdP-nieuwsbrieven stimuleerden het geven van donaties.
 
Vergoeding proceskosten / griffierechten
Ook in 2022 zijn geen nieuwe beroepen ingesteld. De uitspraak van de Raad van State inzake het PAS heeft tot gevolg dat het aantal nieuwe vergunningaanvragen beperkt is gebleven. De vergoeding betreft de betaling van een dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een beslissing.
 
Werkzaamheden (eigen expertise)
In 2022 is wederom een vergoeding ontvangen voor inbreng van de eigen expertise. De baten zijn hoger omdat een gedeelte van de betaling uit 2021 in januari 2022 plaatsvond.
 
Overige personeelskosten
Een gedeelte van 2022 stond nog in het teken van Covid-19, hierdoor is er minder vergaderd en waren er minder reiskosten.
 
Vastgesteld:
Op 25 januari 2023 
Bestuur van Werkgroep Behoud de Peel