theme15

Handhavingsverzoek betreffende beregening rond De Bult en Het Zinkske in Limburg

geschreven op 01 maart 2023

Na onze eerdere vier handhavingsverzoeken aan G.S. van Limburg en N.-Brabant heeft WBdP vandaag nog een handhavingsverzoek ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurbeschermingsvergunning.
Het betreft de beregening aan de Limburgse kant van de in N.-Brabant gelegen Peelgebieden De Bult en Het Zinkske, onderdeel van het Natura2000-gebied de Deurnsche Peel.
Een provinciegrens is uiteraard geen hydrologische barrière. Desondanks heeft provincie Limburg verzuimd om aan haar kant van deze Brabantse Peelgebieden een hydrologische bufferzone aan te wijzen.

 

In ons nieuws van 17-12-’22 schreven wij dat we waarschijnlijk beroep zouden instellen tegen het definitieve besluit van provincies N.-Brabant en Limburg om de beregening in het kader van het Natura2000-beheerplan weer natuurvergunningplichtig te stellen. Dit omdat het besluit verder totaal geen maatregelen bevatte; enkel een intentieverklaring daartoe.
Het blijkt echter dat beroep tegen het beheerplan deze keer niet mogelijk is. Dat is alleen mogelijk tegen activiteiten die via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. En de beregening is nu dus niet meer vrijgesteld. Geen beroep is mogelijk tegen beheerplanmaatregelen, of het gebrek daaraan.
Vandaar onze actie van vandaag.
Onze bedoeling daarmee is dat we de overheid aanzetten tot het eindelijk eens maken van haast met het treffen van maatregelen. We hebben er geen vertrouwen in dat dat met de genoemde intentieverklaring zonder enig ‘pressiemiddel’ voldoende gaat gebeuren.
WBdP is op zich niet tegen een overgangsperiode van 2 jaar, totdat de afbouw van de beregening binnen de bufferzones rond de Peel definitief geregeld is.
In het handhavingsverzoek schrijven wij dat er echter zeker direct gestopt dient te worden met de beregening van gewassen die zeer veel water vragen, zoals graszoden, lelies, boomteelt, prei, asperges, e.d..
WBdP is nog steeds bereid om mee te denken aan de vormgeving van een 2 jaar overgangsperiode (we hadden die zelf voorgesteld), mits daaraan wel meteen al -dus komend beregeningsseizoen!- maatregelen worden gekoppeld.
Ook zijn wij van mening dat die ‘overgangsmaatregelen’ gepaard dienen te gaan met vergunningverlening volgens de Wet natuurbescherming. Vandaar ook onze handhavingsverzoeken.
Na die twee jaar dient de bufferzone dusdanig ingericht te zijn dat daar geen beregening meer toegestaan is. En liefst ook dusdanig dat die niet meer nodig is.
Zie voor ons handhavingsverzoek: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Handh_verz_%20ber_putten%20ontbrekende%20buff_zone%20De%20Bult%20en%20het%20Zinkske%20Limburg.pdf 

> naar het overzicht Nieuws - Actueel