Waterkanonnen op landerijen en weilanden

Datum: 2006-09-07

Waterkanonnen op landerijen en weilanden. We kennen ze allemaal, zeker na de laatste hittegolf. Veel boeren pompen daarvoor uit diepe putten grondwater op. Kan dat zo maar? Nee, dat kan verdroging veroorzaken en dus eist de wet vergunningen. Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) maakt zich ernstige zorgen over verdroging van de natuur en voert daarom actie tegen illegale beregening rond de Peel. De komende jaren komt het Brabantse grondgebied aan de beurt.

Natuur en landbouw varen beide wél bij een verstandig beheer van het grondwater, waarmee men de verdroging enigszins kan beperken. Het grondwater is van ons allemaal; de zeggenschap daarover is dan ook voorbehouden aan de overheid. Volgens de Grondwaterwet zijn het de provincies die vergunningen kunnen afgeven voor grondwateronttrekkingen. Zo heeft de provincie Brabant aan ongeveer 400 boeren rond de Groote Peel en de Deurnese Peel vergunning gegeven voor het beregenen van hun gewassen.

Omdat de grondwaterwet te weinig bescherming biedt aan verdrogings-gevoelige natuurterreinen is tevens de natuurbeschermingswet van belang. Sinds 1979, resp. 1988 zijn Deurnse Peel en Groote Peel beschermd in het kader van de natuurbeschermingswet. Deze wet verbiedt niet alleen voor de natuur schadelijke activiteiten binnen de aangewezen terreinen, maar zonodig óók schadelijke ingrepen van buitenaf. In 1990 stelde de minister van LNV een z.g. hydrologische bufferzone vast van 2 kilometer rond de Groote Peel. Daarmee is een grens getrokken rond landbouwgebieden waar zonder natuurbeschermingswetvergunning niet mag worden beregend of gedraineerd. Rond de Deurnese Peel werd zo'n zone nog niet aangewezen, maar de Werkgroep (en de rechter) gaan er van uit dat de invloed van beregening zich er uitstrekt tot op zeker 1 a 1,5 kilometer. De overheid streeft officieel naar een 'stand still'. Dat betekent dat boeren, die al beregenden op het moment dat het natuurmonument werd aangewezen, daarmee gewoon door kunnen gaan. In de praktijk zien we echter telkens weer nieuwe beregeningsputten en drainages verschijnen en bestaande zich uitbreiden.

Na jarenlange vruchteloze gesprekken met de overheid en de landbouw besloot WBdP in 2003 te eisen dat de provincie Limburg op zou treden tegen circa 200 landbouwbedrijven rond de Mariapeel. Die hadden er zonder de nodige natuurbeschermingswetvergunningen vele beregeningsputten en drainages aangelegd. Het provinciebestuur kon niet anders dan hieraan gehoor te geven. Zij schreef alle boeren aan en eiste dat zij de betreffende vergunningen zouden aanvragen. Voor uitbreidingen van beregening of drainage sinds het van kracht worden van de natuurbeschermingswet eiste zij compenserende maatregelen. De boeren, georganiseerd in de Agrarische Belangenvereniging Mariapeel, hebben deze uitdaging goed opgepakt. Samen met de landinrichtingscommissie Peelvenen, waterschap Peel en Maasvallei, het provinciebestuur en de LLTB (limburgse land- en tuinbouw bond) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) stelden zij als compensatie een waterherstelplan op, en plaatsen ter uitvoering daarvan talrijke stuwtjes in hun sloten. Die houden veel regenwater vast zodat het grondwater beter wordt aangevuld. Boeren die meedoen krijgen van de provincie de nodige natuurbeschermingswetvergunningen. Hetzelfde gebeurt aan de Limburgse zijde van de Groote Peel. In 2007gaat het Limburgse provinciebestuur bezien of die plannen naar behoren functioneren.

Nu Limburg goed en wel bezig is met zijn waterherstelplannen gaat de Werkgroep zich richten op Brabant. Wij zochten zowel via de landinrichtingscommissie Peelvenen als rechtstreeks contact met de landbouw, maar vonden nog niemand bereid om samen met ons zo'n compenserend plan te ontwikkelen. Brabant kan daarom, vinden wij, voorlopig geen nieuwe vergunningen ex natuurbeschermingswet afgeven voor ingrepen in de waterhuishouding van de beschermde Peelnatuur. WBdP verzoekt het provinciebestuur voor beregening en drainage rond de Peel uitdrukkelijk de eis van een natuurbeschermingswetvergunning te stellen, actief te controleren en zonodig op te treden. WBdP blijft bereid om constructief mee te werken aan het ontwikkelen van een compenserend waterherstelplan voor wat thans illegale beregening en drainage genoemd moet worden.

Deurne, 7 september 2006

Nadere inlichtingen
Stichting "Werkgroep Behoud de Peel",
t.a.v. Fred Kater, projectleider antiberegeningsproject
t 0493-354411 Website: www.wbdp.nl E-mail: wbdp@hetnet.nl

> naar het overzicht Nieuws - Persberichten