theme15

Werkgroep Behoud de Peel wint beroep tegen beregeningen uit grondwater

geschreven op 25 oktober 2012

We hadden provincie N.-Brabant gevraagd om handhavend op te treden tegen 22 beregeningen uit grondwater rondom de Deurnese Peel en Groote Peel. De reden hiervoor is dat onderzoeken hebben uitgewezen dat het ontrekken van grondwater rondom de Peel leidt tot waterstandsdaling in de Peel.

 Voor de beregeningen is geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet gevraagd. 
De provincie weigerde te handhaven. Ze stelde dat de beregeningen niet vergunningplichtig waren.  De provincie beschouwde ze als 'bestaand gebruik'. Volgens de Raad van State (RvS) mag dit niet. De Peel is door de Europa aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Projecten kunnen volgens de RvS daarom alleen als bestaand gebruik worden beschouwd indien er voor het jaar 1994 toestemming voor is verleend. Dat is niet het geval.
Ook is er volgens de RvS geen aanleiding om aan te nemen dat er zicht op legalisatie bestaat. De provincie stelde dat dit mogelijk was, omdat er volgens het Beheerplan Natura 2000 voor de Peel diverse vernattingsmaatregelen zullen worden uitgevoerd. Uit dit beheerplan blijkt volgens de RvS echter niet dat het onttrekken van grondwater niet meer vergunningplichtig zal zijn. Bovendien merkt de RvS op dat het plan nog slechts een concept is.

Voor meer details verwijzen naar de RvS-uitspraak en naar onze pleitnota.

GA HIERVOOR NAAR "DE PEELFLITS" DE KNOP LINKS IN UW SCHERM

> naar het overzicht Nieuws - Archief